top of page

חנות
מדיניות

תנאי שימוש, מדיניות החזרות, פרטיות & בטיחות

 

תקנון מבצע שופינג IL (להלן: "המבצע")

 

הגדרות:

"עורכת המבצע" -  חברת _ש.שניצר תכשיטים בע״מ ח.פ __51583271__ עורכת" "הטבה". 

"ההטבה"  - המשתתף במבצע זכאי לרכוש פריטים נבחרים בהנחה של 30% ממחירם המקורי. 

"חנויות" באתר האונליין https://www.sschnitzer.jewelry/

 

2.  פרשנות 

2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 

2.2 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות. 

 

3. תקופת המבצע 

המבצע יחל ביום 16/11/23 ויסתיים ביום 23/11/23 (להלן: "תקופת המבצע") או עד גמר המלאי

מובר כי עורכת המבצע רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע, הכול על-פי שיקול דעתה. 

 

4.  תנאי העסקה במבצע

4.1 עורכת המבצע מזמינה את המשתתף ליהנות מהטבה של קבלת הנחה, כך שבכל רכישה של פריטים נבחרים מהמותג יהיה זכאי להנחת של 30% ממחירם המקורי (במעמד הרכישה, ההטבה כפופה למלאי כמפורט לעיל)

4.2 יודגש כי לצורך קבלת ההטבה יש לרכוש פריטים המשתתפים במבצע בלבד פריטי שירות – גיפט כארד, שירות תיקונים, ערכות ניקוי וכו'.  רשימת הפריטים המלאה מופיעה בנספח.

4.3 ללא כפל מבצעים והטבות

4.4 אין אפשרות להחליף את ההטבה ו/או להמיר את ההטבה בשווה-ערך אחר. 

4.5 במקרה של החלפה ו/או החזרת מוצר שנרכש תקופת המבצע, ערכו של מוצר הכספי, לצורך חישוב הזיכוי ו/או ההחזרה, יהיה שווה לערכו של המוצר כפי שנרכש בתקופת המבצע, בכפוף למדיניות  ולהצגת מחשבים, גם אם בעת ההחזרה ו /או ההחלפה יהיה ערכו של המוצר שונה. 

4.6 ביטול עסקה, מלא או חלקי, הוא בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א.2010- במקרה של ביטול מלא יוחזר על חיוב בחשבונית. במקרה של ביטול עסקה חלקי – ההטבה מבוטלת ויש להחזיר את הפריטים שניתנו בהנחה או ששווים המלאים יקוזז זמן ההחזר.

4.7 החלפות יהיו בהתאם למדיניות החברה. החלפת מידה תתקיים בהתאם למלאי, לא יבוצעו העברות. 

4.8 חרף האמור בסעיף זהיל, מובאר כי עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבה מכל סיבה שהיא בכל עת ו/או להתנות את הענקת ההטבות בתנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש. 

 

5 שונות 

5.1 בשיתוף פעולה במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון, הוא מבין אותו ומקבל על עצמו את המלוא הוראות וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין .

5.2 עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש. 

5.3 עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא לפי והשיקול דעתה המוחלט בלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל התנאים או חלק מהם (לרבות שינוי ההטבות). כמו כן עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי עורכת המבצע. .

5.4 עורכת המבצע תהא הפוסקת הפיתוח בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי אפשרי שייווצר על המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ומשתתף לא תהיה. כל דבר בשל כך. 

5.5 הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר. 

5.6 תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים. .
5.7 ניתן לעיין בהוראות תקנון המבצע בתיאום מראש במשרדי החברה ז'בוטינסקי 1 רמת גן, בניין מכבי קומה 12

 

 

 

נספח

רשימת הפריטים המשתתפים במבצע

 

צמידים- 

https://www.sschnitzer.jewelry/pd/8476

https://www.sschnitzer.jewelry/pd/8474

https://www.sschnitzer.jewelry/pd/8478

https://www.sschnitzer.jewelry/pd/8480

https://www.sschnitzer.jewelry/pd/8482

https://www.sschnitzer.jewelry/pd/8479

https://www.sschnitzer.jewelry/pd/8483

https://www.sschnitzer.jewelry/pd/8472

https://www.sschnitzer.jewelry/pd/8477

 

 

טבעות-

https://www.sschnitzer.jewelry/pd/8442

https://www.sschnitzer.jewelry/pd/8446

https://www.sschnitzer.jewelry/pd/742

תנאי שימוש

 

 1. כללי

 

תנאי שימוש אלה הם הסכם משפטי בינך ("המשתמש" או "הלקוח") לבין "S.SCHNITZER" ("החברה"), לגבי השימוש באתר זה ("האתר"). תנאים אלה חלים גם על כל עדכונים, תוספים, תוכן אינטרנט או שירותים מבוססי אינטרנט.

 

 1.  הגדרה: "מוצר" מתייחס לתכשיטים או אביזרים אחרים של החברה שנושאים למכירה.

 

 1. על ידי שימוש באתר אינטרנט זה, אתה מקבל את תנאי השימוש הללו. אם אינך מקבל את תנאי השימוש הללו, נא לא להשתמש ו/או לגשת לאתר. 

 

 1.  למען הסר ספק, נדרש ממך לעשות את בדיקת הנאותות שלך כדי לרכוש את הידיעה שהמוצרים או השירותים תואמים לחוקים ולתקנות במדינה שלך - זה גם מפחית את הסיכון שתצטרך להחזיר מוצר בעתיד .

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לשנות, להוסיף או להסיר חלקים מתנאי שימוש אלה, בכל עת. באחריותך לבדוק את תנאי השימוש הללו מעת לעת עבור כל שינוי. המשך ההרשמה שלך לאחר פרסום השינויים פירושו שאתה מקבל ומסכים לשינויים.

 

 1. כל פעילות שתתבצע באתר וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תקפותם ופרשנותם של תנאי שימוש אלה, יחולו אך ורק על פי הדין הישראלי הן לגבי התוכן והן לגבי הסמכות המקומית.

 

 1. שימוש באתר זה

 

 1. כל המחירים המפורטים באתר המוצרים נקובים בשקלים וכולל מע"מ (מס ערך מוסף). החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוח ללא כל הודעה מוקדמת. שים לב שהמחיר התקף עבור כל מוצר הוא המחיר שפורסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. 

 

 1. החברה משתדלת להתעדכן במחירי המוצרים ובדמי המשלוח המופיעים באתר בזמן אמת. עם זאת, מובהר כי עלול להיווצר פער זמני בין המחיר בעת איסוף המוצר (המופיע בעגלת הקניות) לבין המחיר המופיע בעת השלמת תהליך הזמנה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות הנובעת ו/או הקשורה לפערי מחירים כאמור.

 

 1. החברה אינה מתחייבת להחזיק במלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר, וכי התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. יודגש כי ייתכנו הבדלי צבע ו/או מידות ו/או שינויים אחרים בין מראה המוצרים באתר לבין המוצרים הפיזיים. 

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים, הטבות והנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברה רשאית בכל עת להפסיק, להחליף ו/או לשנות מבצעים, הטבות והנחות אלו, ללא כל הודעה מוקדמת.

 

 1. אינך רשאי לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לכל חלק או תכונה באתר, או לכל מערכות או רשתות אחרות המחוברות לאתר או לכל שרת של החברה, או לכל אחד מהשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, על ידי פריצה, סיסמה "כרייה" או כל אמצעי לא לגיטימי אחר. 

 

 1. אינך רשאי להשתמש בכל "קישור עמוק", "גרידת עמוד", "רובוט", "עכביש" או התקן, תוכנית, אלגוריתם או מתודולוגיה אוטומטיים אחרים, או כל תהליך ידני דומה או שווה ערך, כדי לגשת, לרכוש, להעתיק או לפקח על כל חלק מהאתר או כל תוכן, או בכל דרך לשכפל או לעקוף את מבנה הניווט או המצגת של האתר או כל תוכן, כדי להשיג או לנסות להשיג חומרים, מסמכים או מידע בכל אמצעי שלא זמין בכוונה דרך האתר אתר אינטרנט. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל פעילות כאמור בכל דרך שהחברה תמצא סביר.

 

 1. אין לחקור, לסרוק או לבדוק את הפגיעות של האתר או כל רשת המחוברת לאתר, ולא להפר את אמצעי האבטחה או האימות באתר או בכל רשת המחוברת לאתר.

 

 1. אינך רשאי לבצע חיפוש לאחור, להתחקות או לחפש אחר מידע כלשהו על כל משתמש אחר או מבקר באתר, או כל לקוח אחר של החברה, לרבות כל חשבון חברה שאינו בבעלותך, למקורו, או לנצל את האתר. או כל שירות או מידע המוצעים או מוצעים על ידי האתר או באמצעותו, בכל דרך שבה המטרה היא לחשוף מידע כלשהו, לרבות אך לא רק זיהוי אישי או מידע, מלבד המידע שלך, כפי שנקבע על ידי האתר.

 

 1. אינך רשאי להשתמש באתר או בכל תוכן שלו לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה על פי תנאי שימוש אלה, או כדי לבקש ביצוע של כל פעילות בלתי חוקית או פעילות אחרת המפרה את זכויות החברה או אחרים.

 

 1. אתה רשאי להשתמש באתר לשימושך האישי בלבד. חל איסור מוחלט להשתמש באתר לכל מטרה מלבד שימוש אישי ולא מסחרי. כמו כן, חל איסור מוחלט להשתמש בכל תוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע באתר למעט לצורך זה.

 

 1. למען הסר ספק, משתמשים מתחת לגיל 18 נדרשים להודיע להוריהם על תנאי שימוש אלה ולקבל הסכמה לשימוש באתר. כל כניסה ו/או שימוש ו/או פעילות של קטין באתר מעידה על הסכמת הורי הקטין לתנאי שימוש אלה.

 2. ביצוע הזמנה

 

 1. כדי להבטיח את מילוי ההזמנה בהקדם האפשרי, על המשתמשים לספק את כל המידע הנדרש באתר, לרבות שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכרטיס אשראי. כל מידע שהוזן באופן שגוי הוא באחריות הלקוח בלבד ואינו מקבל על ידי החברה בכל צורה שהיא, לרבות אך לא רק ההשלכות של זה, כגון חבילה מתעכבת או אבודה. 

 

 1. במידה והעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי, הרכישה לא תושלם, והמשתמש יקבל הודעה מתאימה. למען הסר ספק, העסקה תושלם רק לאחר שחברת האשראי תאשר את ההעברה.

 

 1. שימו לב כי אישור הרכישה כפוף לזמינות המוצר במלאי של החברה וייתכנו מצבים בהם חסר פריט ספציפי. במקרה זה, החברה תבטל את הרכישה ותחזיר את התשלום למשתמש (אם שולם). 

 

 1. החברה גובה מס מכירה עבור סחורה שהוזמנה באתר בהתבסס על שיעור מס המכירה הרלוונטי של המיקום שאליו ההזמנה נשלחת. מחירי המוצרים המופיעים באתר כפופים לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התמחור ו/או לבטל כל הזמנה שביצעת אם הייתה טעות בנוגע למחיר או לזמינות של פריט כלשהו; אם כרטיס האשראי שלך כבר חויב עבור הרכישה וההזמנה שלך מבוטלת, החברה תנפיק זיכוי לחשבון כרטיס האשראי שלך בסכום החיוב. 

 

 1. מבצעים הזמינים דרך האתר עשויים להיות כפופים לכללים הנפרדים מתנאים אלה. כל המבצעים כפופים לכללי החברה ולתקנות שפורסמו בזמן המבצע. 

 

 1. ביטולים והחזרות

 

 1. הביטול יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן הישראלי, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). בהתאם, תינתן החלפה אך ורק אם החבילה תגיע עם נזקי ייצור משמעותיים כגון שבר או שקע שלא נגרם על ידי הלקוח בשום צורה. לא יינתן זיכוי עבור פריטים שלא שולמו כגון מבצעי קידום מכירות ושוברים. מובהר כי לא תתאפשר החזרות מכל סיבה שהיא.

 

 1. במקרה שהחבילה הוזמנה אך טרם נשלחה למשלוח, ההזמנה עלולה להתבטל. עם זאת, אם הלקוח מעוניין לבטל את החבילה לאחר שכבר נשלחה החוצה, לא תהיה החזרה או החזר כספי.

 

 

 

 

 1. הובלה ומשלוח

 

 1. החברה תפעל לאספקת המוצרים בהתאם לתנאי האספקה המפורטים בדף המכירה. זמני אספקת המוצרים יכללו רק את חישוב ימי העסקים (שני עד שישי, לא כולל חגים). לידיעתך, החברה שולחת כעת מהאתר למדינת ישראל. לא ניתן לתקן הזמנות בתהליך המשלוח הנוכחי.

 

 1. עיכובים באספקה עקב כל בעיה בשליטת הלקוח כגון אי זמינות בטלפון, כתובת שגויה או פרטי התקשרות הם באחריות הלקוח ולא באשמת החברה בשום צורה. 

 

 1. החברה לא תהיה אחראית לאיחור באספקת המוצרים במקרים הבאים: (א) כוח עליון לרבות מלחמה, מגפה, פעולות איבה, חירום ונזקי טבע; (ב) פגיעה בספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים; (ג) כל סיבה שאינה בשליטתה של החברה. 

 

 1. כדי לוודא שהסחורה לא פגומה, מומלץ לפתוח את החבילה ברגע ש-   המוצרים מועברים, עם השליח בנוכחות. אתה מאשר שאם לא תצליח לפתוח את ה-        חבילה על השליח בנוכחות, ייתכן שלא נוכל לתבוע נגד השליח או ה-       שירות משלוחים. לאחר מכן, אתה מסכים שאתה תישא באחריות לנזק של המוצרים. 

 

 1. הגבלת אחריות

 

 1. אלא אם הדבר אסור על פי חוק, בשום מקרה החברה לא תישא באחריות כלפיך לכל נזק עקיף, תוצאתי, דוגמה, מקרי או עונשי, לרבות אובדן רווחים, גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים כאלה. 

 

 1. החברה אינה מחויבת להחליף סחורה שנהרסה או פגומה שהתרחשה בהיותו ברשות המשתמש. זאת באחריות הלקוח לאחר קבלת התוכן. בנוסף, החברה אינה אחראית לכל חוסר תפקוד באתר, ובמקביל עושה ככל שביכולתה לתקן את הבעיה, מסירה כל אחריות לאובדן תוכן של כל לקוח או חוסר יכולת לגשת לאתר. 

 

 1. החברה אינה נושאת באחריות לכל תוכן שהועלה על ידי משתמשים אשר כפוף להפרת זכויות יוצרים כלשהי. במקרה שהחברה תקבל הודעה על חומר המוגן בזכויות יוצרים שהועלה לאתר או תבוא לידיעתו באמצעות שיטות החברה עצמה, הוא יימחק ויוסר מהאתר באופן מיידי. החברה מתנערת מכל אחריות ואחריות ביחס לכך. 

 

 1.  במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה החברה, השותפים, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, הספקים או נותני הרישיונות שלה לא יהיו אחראים כלפי כל אדם בגין (א): כל עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי, כיסוי או נזקים תוצאתיים (כולל, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, הכנסות, מכירות, מוניטין, שימוש או תוכן, השפעה על העסק, הפרעה עסקית, אובדן חיסכון צפוי, אובדן הזדמנות עסקית) בכל אופן שנגרם, לפי כל תיאוריה של אחריות , לרבות, ללא הגבלה, חוזה, עוולה, אחריות, הפרת חובה חקוקה, רשלנות או אחרת, גם אם החברה קיבלה ייעוץ לגבי האפשרות של נזקים כאלה או שהייתה יכולה לחזות נזקים כאלה.

 

 1.  בשום פנים ואופן אין אחריות למוצרים, במידה המותרת על פי החוק החל. אלא אם כן הוכרז אחרת בכתב, S.SCHNITZER, מספקת את המוצרים "כפי שהם" ללא אחריות מכל סוג, בין במפורש ובין במשתמע, לרבות, אך לא מוגבל, אחריות משתמעת של סחר בסחר. למען הסר ספק, החברה לא תהיה זכאית או מחויבת לאיכות או להתאמה של המוצרים הפיזיים. 

 

 1.  אתה מסכים לשפות ולהחזיק את החברה, נושאי המשרה, הדירקטורים, בעלי המניות, קודמיה, היורשים בריבית, עובדים, סוכנים, חברות בנות ושותפות, ללא נזק מכל דרישה, הפסד, חבות, תביעה או הוצאות (כולל שכר טרחת עורכי דין) , שנעשו נגד החברה על ידי כל צד שלישי עקב או הנובעים או בקשר עם השימוש שלך באתר.

 

 1. קניין רוחני

 

 1.  כל זכויות הקניין הרוחני לרבות וללא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים וסימנים מכל סוג, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות מידע, ארכיונים ושידורים, זכויות פרסום ושיווק, עיצובים, ידע, מסחר סודות (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעים ו/או הנוגעים לאתר ו/או לתכנים, לרבות ללא הגבלה כל טקסט, חומר ותמונות באתר, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה, או של שליש. גורם מורשה על ידי החברה.

 

 1.  תנאי שימוש אלה אינם מעבירים אליך קניין רוחני כלשהו בבעלות החברה או של צדדים שלישיים, וכל הזכויות, הכותרות והאינטרסים בקניין זה ובנוסף יישארו (כפי שבין הצדדים) בידי החברה בלבד. כל הסימנים המסחריים, סימני המוצר, הגרפיקה והלוגו המשמשים בקשר עם האתר ו/או המוצרים או השירותים, הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה. 

 

 1. אינך רשאי להוריד שיעורי וידאו או חומרי וידאו המסופקים על ידי החברה למחשבך או לכל מכשיר אחר ביחס לאתר, אלא אם הותר במפורש אחרת על ידי החברה. פעולה זו מהווה הפרה של הקניין הרוחני של החברה ופוגעת בזכויות החברה.

 

 1. כתבי ויתור

 

 1. החברה אינה מתחייבת כי האתר או כל תוכן, שירות או תכונה של האתר יהיו נקיים מטעויות או ללא הפרעות, או שכל ליקוי יתוקן, או שהשימוש שלך באתר יביא לתוצאות ספציפיות. האתר ותכניו מועברים על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שהוא זמין".

 

 1. כל המידע הנמסר באתר נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. החברה אינה יכולה להבטיח שכל קבצים או נתונים אחרים שאתה מוריד מהאתר יהיו נקיים מווירוסים או זיהום או תכונות הרסניות.

 

 1. חוק מסדיר

 

14.1. תנאי שימוש אלה יהיו כפופים אך ורק על ידי חוקי מדינת ישראל, וכל מחלוקת 

הנובעים מתנאי שימוש אלה, או ביחס אליהם, יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, וכל אחד מהצדדים נכנע בזאת באופן בלתי חוזר לסמכות שיפוט יחידה זו.

 

 

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות לתנאי שימוש אלה או לכל אחד מהמדיניות שלנו, אנא צור איתנו קשר. על ידי סימון התיבה למטה, אתה מסכים בזאת לתנאי השימוש.

שיטות תשלום

- כרטיסי אשראי / חיוב
- PAYPAL

- תשלומים לא מקוונים

Payment Methods
bottom of page